Thursday, 25 February 2021

ไทยประกันชีวิตเปิดให้บริการทุกสาขา – โพสต์ทูเดย์ ประกัน


ไทยประกันชีวิตเปิดให้บริการทุกสาขา

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 13:09 น.

ไทยประกันชีวิตเปิดให้บริการทุกสาขา-ศูนย์ CSC ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ชี้ยังคงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น ตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ซึ่งภาครัฐได้ดำเนินมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องนั้นดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับผู้เอาประกันและฝ่ายขาย บริษัทฯ จึงเห็นควรให้สาขาและศูนย์บริการลูกค้า (CSC) ภายในศูนย์การค้า เปิดดำเนินการตามปกติ ซึ่งในส่วนของศูนย์ CSC จะกำหนดเวลาเปิด-ปิด ตามเวลาการให้บริการของศูนย์การค้าแต่ละแห่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ทุกสาขาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กำหนดไว้ และมาตรการความปลอดภัยสำหรับการเปิดใช้พื้นที่อาคารอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างสุขอนามัยที่ดีทั้งต่อผู้เอาประกัน ฝ่ายขาย และพนักงาน ทั้งนี้ผู้เอาประกันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124 หรือ Facebook @Thailifepage
สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา