Monday, 26 October 2020

แบงก์ชาติตั้งกรรมการ กนง.ใหม่ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น


แบงก์ชาติตั้งกรรมการ กนง.ใหม่

วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 18:17 น.

แบงก์ชาติตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กนง. และ กนส. ใหม่เพิ่มเติม

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ธปท. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้แก่

1 นายคณิศ แสงสุพรรณ

2 นายรพี สุจริตกุล

3 นายสมชัย จิตสุชน

4 นายสุภัค ศิวะรักษ์

2. คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ได้แก่

1 นางกรรณิการ์ งามโสภี

2 นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์

3 นายพรชัย ชุนหจินดา

4 นางสาวภาวนา เนียมลอย

5 นายอายุสม์ กฤษณามระ 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet