Sunday, 17 January 2021

มูลนิธิรามัญรักษ์จับมือ มจร เล็งลงนาม MOU ขับเคลื่อนวัฒนธรรมมอญ


มูลนิธิรามัญรักษ์จับมือ มจร เล็งลงนาม MOU ขับเคลื่อนวัฒนธรรมมอญ

วันที่ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 09:37 น.

โดย อุทัย มณี    

*******************

คนที่ติดตามคอลัมน์ผู้เขียนประจำก็จะรู้ว่า ผู้เขียนเป็นศิษย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ถือว่า เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคมได้มากที่สุด และครอบคลุมทุกวงการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เก่งอย่างเดียวไม่พอ สิ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้พยายามพร่ำสอนมาตลอดคือให้บัณฑิตมีคุณธรรมออกไปรับใช้สังคม ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ให้ยึดตามแนวทางนี้

สิ่งหนึ่งในฐานะผู้เขียนเป็นศิษย์เก่าและเป็นคนข้างนอกรั้วมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้คือ การส่งเสริมพันธกิจนอกมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งถือว่าเป็นการตอบแทนคุณมหาวิทยาลัยทางอ้อมในการสร้างบทบาทให้เด่นให้สังคม

เมื่อวันก่อนจึงได้นำคณะกรรมการมูลนิธิรามัญรักษ์ ซึ่งผู้เขียนเป็นเลขานุการได้ปรึกษาหารือกับ พระสุธีวีรบัณฑิต หรือเจ้าคุณโชว์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ว่า ระหว่างมูลนิธิรามัญรักษ์กับ มหาจุฬา ฯ เราจะร่วมมือกันทำอะไรได้บ้าง ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเน้น วัด ชุมชน และศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและนานาชาติ

ที่ประชุมสรุปตรงกันว่า เพื่อให้กระชับยิ่งขึ้นในการทำงานจึงขอทำบันทึกข้อตกลงร่วม หรือ MOU ในการทำงาน เพื่อจะได้กำหนดกรอบให้ชัด ๆ ว่าจะทำอะไรกันบ้าง และในฐานะมหาจุฬา ฯ เป็นหน่วยงานจะได้มีงบประมาณ กำลังคนในการเข้ามาส่งเสริมตรงนี้ได้

ในส่วนของมูลนิธิรามัญรักษ์ ในฐานะเราเป็นองค์กรจิตอาสา ก็ได้สะท้อนกลับไปตรง ๆว่า พวกเรามีความตั้งใจที่จะทะนุบำรุงวัดมอญ สิ่งที่ล้ำค่าภายในวัด เช่น ใบลาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการทำโลงแบบศิลปมอญ การแกะสลักโลงศพ สะไบมอญ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ  รวมทั้งการสร้างศาสนทายาทเพื่อรองรับการเป็นเจ้าอาวาสในภายภาคหน้า ไม่ว่าจะเป็นบวชสามเณรภาคฤดูร้อน การสวดมนต์แบบมอญ หรือแม้กระทั้งมัคคทายกน้อย ๆ เรื่องแบบนี้เราก็อยากทำ

ในส่วนของความเป็นนานาชาติ ได้ขอให้มหาจุฬา ฯ ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเวทีสัมมนาระดับนานาชาติ โดยมีมูลนิธิรามัญรักษ์ เป็นแกนกลางในการประสานงานฝ่ายมอญ เช่น การสัมมนาคณะสงฆ์รามัญนิกาย การจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมอญ

โดยหลักการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “เห็นชอบ” แต่ในทางปฎิบัติคงต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งทั้งหมดต้องบรรจุเอาไว้ในร่าง MOU เพื่อเสนอให้สภาวิชาการ มหาจุฬา ฯ อนุมัติต่อไป

การทำงานชุมชน การขับเคลื่อนเรื่องศาสนา การขับเคลื่อนเรื่องศิลปวัฒนธรรม เป็นงานที่ทำได้ยาก ไม่เหมือนจัดกิจกรรม ทำงานง่าย เพราะมีเงิน มีคน แล้วก็จบ

ผู้เขียนมีประสบการณ์ ในการทำงานสร้างศาสนทายาทมาตั้งแต่ปี 2545 ทำงานขับเคลื่อนลงชุมชนมอญมาแล้วทั่วประเทศ ต้องใช้ทั้งเวลา ทุน และองค์ความรู้ในการเก็บข้อมูล งานเหล่านี้เป็นงานจิตอาสา ไม่ได้มีเงินเดือน ไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยง อย่างมากอาจมีข้าวกินฟรีที่ชุมชนเลี้ยงแค่นั้น

มูลนิธิรามัญรักษ์ เมื่ออยากจะทำเรื่องดังที่กล่าวมาจึงต้อง ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบางหน่วยงานที่เขามีงบสนับสนุนเช่น สสส. หรือกระทรวงวัฒนธรรม เราก็เข้าไม่ถึง ตอนนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการในการที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรม ในการที่จะรักษาความเป็นวัดมอญ ชุมชนมอญ และอัตลักษณ์ชุมชนมอญไว้แบบนี้

กิจกรรมที่มูลนิธิกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้คือการลงเยี่ยมเยียนชุมชนมอญ การลงชุมชนเพื่อสานสัมพันธ์กับคนมอญในชุมชน แบบประเภท ชวน เชิญ เชื่อม เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้

หน่วยงานใดอยากจะสนับสนุนหรือต้องการลงชุมชนมอญกับพวกเราติดต่อได้ที่มูลนิธิรามัญรักษ์ เบอร์โทร 087-0199199

มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคณะสงฆ์ชายแดนใต้ เนื่องจากตอนนี้ใกล้จะถึงเทศกาลเข้าพรรษาวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายวัด ยังขาดพระภิกษุที่เข้าจำพรรษา บางวัดมีพระแค่รูปเดียว เพื่อให้กิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ดำรงคงอยู่ต่อไปในพื้นที่

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ จัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุเพื่อเข้าจำพรรษาในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลารับจำนวนไม่จำกัด โดยกุลบุตรที่มีความประสงค์จะอุปสมบทสามารถสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสถานที่และเบอร์โทรที่แนบมาข้างล่างนี้ 

พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว)วัดบูรพาราม จังหวัดปัตตานี ติดต่อและสมัครได้ โทร 089 2988606

พระครูอรรถกิจไพศาล วัดสะบ้าย้อย จังวัดสงขลา ติดต่อ และสมัครได้โทร 093 7712877

นายนพรุจน์ แก้วรุ่งเรือง  โทร 089 2045907

พระครูวิสิฏพรหมคุณ วัดพรหมนิวาส จังวัดนราธิวาส ติดต่อและสมัครได้ โทร 081 5341849

นายวิจิตร สกุลแก้ว  โทร 098 7285405

พระครูสุวัฒนาภรณ์ วัดนาทวี อำเภอนาทวี ติดต่อและสมัครได้ที่ โทร 087 8999809

จังหวัดยะลา ติดต่อและสมัครได้ที่ นายพงพันธ์ จันทร์เล็ก โทร 093 7451644

ในการบวชครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น มีเจ้าภาพหรือผู้ที่อุปถัมภ์ในการอุปสมบทเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว)ประธานฝ่ายแผนงานและโครงการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

            

             

ufabet8888 Ufabet
Ufabet Ufabet