Sunday, 29 November 2020

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับ SMEs และ Startups


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับ SMEs และ Startups

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 08:33 น.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับ LiVE Platform พัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ซึ่งมีอยู่กว่า 700,000 รายในประเทศ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง

“ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เปิดตัวเว็บไซต์ www.live-platforms.com ยกระดับ LiVE Platform เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยปูพื้นฐานความรู้ผู้ประกอบการครอบคลุมทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ ร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและเป็นศูนย์รวมบริการด้านระบบงานซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และเมื่อผู้ประกอบการเติบโตถึงระดับหนึ่ง LiVE Platform จะเป็นช่องทางสู่การเข้าถึงแหล่งทุนผ่านตลาดทุนไทยด้วย” นายภากรกล่าว

LiVE Platform จะทยอยเปิดให้บริการเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะแรก : เสริมรากฐาน (Education Platform) ด้วยหลักสูตรความรู้สำหรับผู้ประกอบการในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ (online learning) ครอบคลุมความรู้และทักษะด้านการทำธุรกิจ อาทิ การจัดการธุรกิจและนวัตกรรม การจัดการการเงินและการระดมทุน การจัดการด้านบัญชี เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทั้งคลังความรู้ออนไลน์ในหลายรูปแบบ รวมกว่า 270 ชิ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน www.live-platforms.com/education ตั้งแต่วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เป็นต้นไป

ระยะที่สอง : สร้างความแกร่ง (Scaling Up Platform) ของธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการระดมทุน ผ่านการให้ความรู้เชิงลึก การวางโครงสร้างและพัฒนาระบบการทำงานที่สำคัญในการทำธุรกิจ อาทิ ระบบบัญชี การเงิน ภาษี รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และการร่วมในเครือข่ายเจรจาธุรกิจกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ในไตรมาส 3 ปี 2563

ระยะที่สาม : ระดมทุนธุรกิจเติบโต (Fundraising and Trading Platform) ด้วยกลไกขับเคลื่อนตลาดทุนสำหรับ SMEs และ Startups ทั้งการระดมทุนผ่านการกระจายหุ้นในตลาดแรก และการซื้อขายในตลาดรองที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups โดยเฉพาะ หรือ SME Board ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง เตรียมความพร้อมด้านหลักเกณฑ์ การพัฒนาระบบงาน และการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 2 ปี 2564

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลความรู้สำหรับผู้ประกอบการได้ที่ www.live-platforms.com หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet