Thursday, 24 September 2020

"จาตุรนต์"โวย "เพนกวิน"ถูกจับไม่เป็นธรรมจะต้อง save อีกกี่คนก็ต้องช่วยกัน save จนกว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย “จาตุรนต์” โวย “เพนกวิน” ถูกจับไม่เป็นธรรม