Thursday, 24 September 2020

ก.ล.ต.ฟันจริงทั้งส่งฟ้องและปปง.ยึดทรัพย์ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหน่วยลงทุน UOB8TF พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.